Головна > Текстові публікації > Інформація про дотримання законодавства > з питань дотримання прав дітей, допомоги сім'ям з дітьми
Надрукувати Зменшити зону перегляду

з питань дотримання прав дітей, допомоги сім'ям з дітьми

16 листопада 2015, 16:28

Інформація Державної міграційної служби України щодо дотримання Конвенції ООН про права дитини в Україні

Інформація Державної міграційної служби України щодо дотримання Конвенції ООН про права дитини в Україні.

 

 

 

Конвенція ООН про права дитини

з/п

Зауваження Комітету ООН

Реальний стан законодавчого забезпечення та практичної роботи у галузі, якої стосується зауваження

Заходи, яких уже вжито на виконання рекомендацій чи ще необхідно вжити у майбутньому

 

Відповідальні за виконання (центральні органи виконавчої влади, академії наук)

1. Загальні заходи з впровадження (Статті 4, 42, а також пункт 6 Статті 44 Конвенції)

Попередні рекомендації Комітету

 

1.

 

 

9. Комітет закликає Державу-учасницю здійснити комплексний перегляд усього національного законодавства з тим, щоб забезпечити його повну відповідність положенням Конвенції. Крім того, Комітет рекомендує Державі-учасниці розглянути можливість прийняття комплексного Закону про права дитини, який би повністю включав у себе положення Конвенції та її Факультативних протоколів

 

 

До компетенції ДМС України відноситься питання забезпечення доступу дітей, розлучених із сім’єю, до процедури визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Дане питання повністю врегульоване пунктом 3 статті 5 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та наказом МВС України від 07.09.2011 № 649 (зі змінами) «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем

 або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2011 року за №1146/19884.

 

Мін’юст

Мінсоцполітики

МВС

ДМС

Координація

2.

12. (а) Провести комплексний функціональний аналіз центральних та місцевих органів влади, що відповідають за забезпечення прав дітей, та переконатися, що відповідні обов'язки були належним чином делеговані та чітко визначені в рамках нової структури

У структурі ДМС України створено Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства, до складу якого входить сектор соціальної інтеграції одним із завдань є: вживання заходів, в межах компетенції, щодо запобігання порушенням національного законодавства про біженців, в тому числі, захисту найкращих інтересів дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України і заявили про намір звернутися до компетентних органів України із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

 

Мін’юст

ДМС

Збір даних

3.

 

 

 

 

 

 

20. Комітет рекомендує Державі-учасниці вжити усіх необхідних заходів для створення національної бази з питань дотримання прав дитини з комплексними даними, деталізованими за віком, статтю, етнічним і соціально-економічним походженням. Зокрема, у функціонуванні системи адекватна увага повинна приділятися дітям в ситуаціях уразливості, які можуть потребувати спеціального захисту

 

Відповідно до наказу ДМС України від 15.10.2014 року №276 «Про оптимізацію статистичної інформації ДМС України» збирається та аналізується інформація щодо дітей, розлучених із сім'єю, які звернулись до компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Статистична форма СБ2 містить інформацію про дітей, розлучених із сім'єю,  у розрізі їхнього віку, статі, місцем виявлення та проживання.

 

 

 

Мінсоцполітики

Держкомстат

ДМС

Розповсюдження інформації про Конвенцію та підготовку спеціалістів

3.

 

 

22. Комітет настійно рекомендує Державі-учасниці продовжувати збільшувати кількість та якість інформаційних матеріалів про Конвенцію, призначених для широкого розповсюдження серед громадськості. Комітет також заохочує державу-учасницю активізувати навчання з питань Конвенції серед різних фахівців, які працюють з дітьми, насамперед, серед співробітників правоохоронних органів, медичних працівників, соціальних працівників, вчителів, співробітників імміграційних служб, представників судової влади та представників засобів масової інформації

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 605-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року» передбачено підготовку медичного персоналу для роботи з дітьми, розлученими із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. На виконання цього розпорядження з 2016 року заплановано проведення підвищення кваліфікації  (спеціалізації) державних службовців із питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на базі Національної академії внутрішніх справ України.

 

 

Держкомтелерадіо

Мінсоцполітики

МОН

Мін’юст

МВС
МОЗ

ДМС

3. Загальні принципи (Статті 2, 3, 6 та 12 Конвенції)

Недискримінація

4.

 

28. (b) Посилити моніторинг становища дітей, які належать до вищезгаданих груп та, виходячи з цього, розробити комплексну стратегію, що передбачатиме специфічні і адекватні цільові заходи спрямовані на ліквідацію усіх форм дискримінації у відношенні до цих та інших уразливих груп дітей

 

ДМС України в межах компетенції вживаються заходи щодо моніторингу становища дітей, розлучених із сім'єю, зокрема визначення тимчасового місця проживання, доступу до медичної і соціальної допомоги та освітніх послуг. У рамках моніторингу на постійній основі проводяться консультації з неурядовими громадськими організаціями та обговорення проектів нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

 

Мін’юст

МВС

ДМС

МЗС

4. Громадські права і свободи (Статті 7, 8, 13-17, 19 та 37)

Ім’я та підданство, громадянство

5.

38. (а) Внести зміни до законодавства з тим, щоб за законом та на практиці гарантувати право дитини на підданство (громадянство) і право не бути позбавленим його ні за яких підстав і безвідносно статусу батьків дитини

Питання гарантування права дитини на підданство(громадянство) врегульоване статтями
7
та 8 Закону України «Про громадянство України»

 

Мін’юст

МЗС

МВС

ДМС

Діти шукачі притулку та діти біженці

6.

73. (а) Прийняти без жодних обґрунтованих затримок Закон «Про біженців та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту», та вжити усіх заходів для того, щоб новий закон гарантував надання дітям офіційно визнаних біженців відповідний похідний статус біженця

8 липня 2011 року прийнято Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Відповідно до статті 15 цього Закону особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, відпочинок, освіту, свободу совісті і віросповідання, безоплатну правову допомогу в установленому порядку тощо.

 

ДМС

Мін’юст

 

7.

73. (б) Вживати заходів для негайного надання дітям-шукачам притулку без супроводу відповідного законного представника з тим, щоб гарантувати їх належний доступ до процедури отримання притулку, а також забезпечення допомоги і захисту (у тому числі -безкоштовними послугами перекладача)

ДМС України бере участь у розробці нормативно-правового акта, який здійснює Мінсоцполітики, з метою урегулювання питання призначення законного представника  дітям, розлученим із сім’єю. Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» під час співбесіди ДМС України забезпечує заявнику перекладача з мови,  якою може спілкуватися заявник.

 

Мінсоцполітики

ДМС

8.

73. (с) Вживати заходів для того, щоб жодна дитина-шукач притулку чи дитина-біженець не була позбавлена волі

В ДМС України відсутні факти позбавлення волі дітей-шукачів притулку чи дітей-біженців.

 

Мінсоцполітики

ДМС

9.

 

73. (d) Затвердити проект інструкцій про співпрацю різних органів державної влади у роботі з дітьми-шукачами притулку, які знаходяться без супроводу

7 липня 2012 року видано наказ МВС, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту, МОЗ, та Адміністрації Держприкордонслужби №604/417/793/499/518 «Про затвердження Інструкції про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми розлученими з сім'єю, які не є громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 31 липня  2012 р. за № 1292/21604.

 

Мінсоцполітики

ДМС

МВС

 

10.

 

73. (е) Здійснити невідкладні кроки з метою запровадження ефективної системи збору та зберігання даних стосовно реєстрації біженців та шукачів притулку; переконатися у тому, що офіційна статистика щодо дітей-шукачів притулку та дітей-біженців охоплювала усіх осіб у віці до 18 років

Відповідно до наказу ДМС України від 15.10.2014 року №276 «Про оптимізацію статистичної інформації ДМС України» збирається та аналізується інформація щодо дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні. Зазначена статистика охоплює всі статево-вікові дані дітей, розлучених із сім’єю, у віці до 18 років. До того ж, відповідно до цього наказу щоквартально збирається інформація (статистичні форми СІ1, СІ2) щодо кількості визнаних дітей біженців та дітей, які потребують додаткового захисту (розлучених із сім’єю та у складі сім’ї) у розрізі регіонів.

 

Мінсоцполітики

ДМС

МВС

 

11.

73. (f) Внести зміни до існуючих нормативних положень з тим, щоб гарантувати реєстрацію народжень і видання свідоцтв про народження дітям шукачів притулку, які народилися на території Держави учасниці

В Україні реєстрація народжень і видання свідоцтв про народження дітям шукачів притулку, які народилися на території Держави-учасниці здійснюється у відповідності до Цивільного та Сімейного кодексів України та Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного  стану».

 

Мінсоцполітики

Мін’юст

ДМС

14

24 (е) Внести зміни у Закон «Про біженців» для запровадження норми щодо забезпечення права шукачів притулку та біженців усіх вікових категорій на безкоштовні перекладацькі послуги та юридичну допомогу

Відповідно до статті 8 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» у разі, якщо заявник не володіє українською або російською мовами, орган міграційної служби забезпечує перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися. Водночас, заявник має право залучити перекладача за свій рахунок або за рахунок інших юридичних чи фізичних осіб. Перекладач повинен дотримуватися конфіденційності з обов'язковим оформленням органом міграційної служби розписки про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі заявника. Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11.03.2013 №228 «Про затвердження Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 р. за № 801/23333, ДМС України створено та забезпечено інформаційне наповнення і супроводження Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, що містить відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, вчиненні біженцями та іншими категоріями мігрантів т а території України.